Robert F. Kennedy Community High School
75-40 Parsons Blvd
Flushing, NY 11366

718 969-5510